Gasoline Street Week Regler

Allmänna regler, (Se även klassregler)


Beskrivning
Gatbilstävling uppdelad i fem separata körtillfällen där deltagande fordon ska köras för egen maskin mellan dessa.
Ingen elimineringsstege utan snabbaste tid av maximalt tre försök vid respektive bana/körtillfälle läggs samman.
Totalsumman delas sedan med antalet körtillfällen och snabbaste snittid i respektive klass segrar.
En totalsegrare för snabbaste bil oberoende av klass kommer att koras.

Allmänna regler
Vid ankomst till Street Week så kontrolleras att bilen är anmäld i rätt klass varpå det utförs en säkerhetskontroll på fordon och förarutrustning.
Förarens körkort och gällande trafikförsäkring för fordonet skall då uppvisas. Fungerande halvljus och bromsljus kontrolleras på deltagande ekipage och skall fungera.

Endast föranmäld förare får köra på banorna.
Det går ej att anmäla två eller fler förare till ett och samma fordon.
Registrerade medpassagerare får dock framföra fordonet under transportsträckorna, dock måste bilens tävlingsförare alltid medfölja.

Krav om heltäckande klädsel, hjälm, handskar och bälte ställs som grund.
Den personliga skyddsutrustningen ska sedan följa bilens prestanda enligt motsvarande praxis i dragracing.
Vid varje ny bana kan säkerhetskontroll komma att repeteras.

Arrangörens målsättning är att vara flexibel och ge alla en möjlighet att tävla men detta bygger på ett ömsesidigt säkerhetstänkande där uppenbara och stora avsteg från praxis inte kommer att godkännas.
Kontakta arrangören i förväg om oklarhet råder.

Tävlingsförfarande
Street Week är öppen för bilar med minst fyra hjul enligt redovisad klassindelning.
Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa tävlingsförfarande och tidsschema ifall yttre faktorer så kräver.
Om tävlande inte lyckas genomföra godkänd körning under aviserad tidsram ges 60 sekunder som tid för det enskilda körtillfället.

Om det kommer regn.
Vid regn kan även tävlingssträckan kortas ner om arrangören bedömer det vara en möjlig lösning.
Tillgänglig körtid på respektive bana kan i händelse av yttre påverkande faktorer kortas, flyttas eller förlängas vars beslut kan tas under pågående tävling.
Om tävlande inte lyckas genomföra godkänd körning under aviserad tidsram ges 60 sekunder som tid för det enskilda körtillfället.

Om regn eller annan yttre faktor tvingar ett enskilt körtillfälle/bana att avbrytas i förtid kommer den att strykas från resultatlistan om färre antal repor är körda än det finns kvarvarande deltagare i tävlingen.
Eventuella körningar som hunnit genomföras innan avbrottet stryks och den dagens tävling utgår i sin helhet. Den banan/körtillfället finns då inte med vid beräkning av snittet vid tävlingens slut.

Om samma antal- eller fler repor genomförts som det finns kvarvarande deltagare i tävlingen stryks tävlingsdagen inte. Detta då bilar som ännu inte kört sin första repa alltid har förtur till att köra vilket i praktiken innebär att alla getts en chans till minst ett körtilfälle när samma antal repor som kvarvarande deltagare uppnåtts.
Eventuella kvarvarande deltagare som ändå tar sig till banan enligt den satta körordningen tilldelas dagens snittid i sin klass där klassens snabbaste respektive långsammaste tid inte räknas med, ej heller eventuella tidstillägg du råkat få.

  1. Körtillfällen i Street Weeks regi sker på avlyst bana med tävlingsförsäkring
  2. Tävlingssträcka 201m.
  3. Banor är ej preparerade av arrangören.
  4. Arrangören förbehåller sig rätten att justera regler till första start.


Minst en godkänd repas tidkort per bana/körtillfälle är grunden för tävlingen. Misslyckas man med detta under sina tre första försök utdelas strafftid om 60 sekunder.
Finns tidsutrymme för fler försök betraktas dessa som test & tune och beaktas inte i tävlingsresultatet oavsett ET.
Tillgänglig tid och antal repor vid varje bana/körtillfälle styrs av yttre faktorer utan andra garantier än att en repa per deltagare kan komma att köras.
Bilar som inte kört sin första repa premieras i uppliningen framför de som hunnit med sin första.

Tävlingsrepa räknas som påbörjad då fordonet passerat burnoutvattnet med framhjulen.
Maximalt en burnout per repa. Observera att så kallad torrdragare räknas som burnout och får inte ske utöver en ordinarie.
Alla överträdelser mot själva tävlingsförfarandets grunder medför att tiden stryks samtidigt som repan betraktas som genomförd.

Andra registrerade deltagare får assistera i startområdet men inte vidröra bilen under burnoutförfarandet eller på annat sätt hålla fast den.

Observera följande: Street Week förfogar över tävlingsbanor som ska återlämnas i ursprungligt skick.
Längre stillastående burnouter som kan skada asfalten tillåts därför inte.
Om Street Weeks funktionär ger dig tecken att avbryta en stillastående burnout måste detta respekteras.
Om funktionärs tecken om detta ignoreras ansvarar förare för att eventuella efterkrav från banägare regleras.

Säkerhet
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra sig angående säkerhetsnivå för just ditt fordon.
Bryter man säkerhetsgränsen så blir man varnad och tiden stryks.
Bryts säkerhetsgränsen ytterligare en gång utdelas 60 sekunders påslag och sker det en tredje gång utesluts man ur tävlingen.
Om det uppstår oklarheter exempelvis gällande däck så är det upp till föraren och inte arrangören att med officiell dokumentation styrka däckbredd eller andra oklarheter.
Maila Street Week innan tävlingen och fråga om du är osäker.

Alla lösa föremål måste ovillkorligen lastas ur fordonet innan tävlingsrepa genomförs.
Som löst föremål klassas även ej fast monterad brandsläckare.

Öppna bilar oavsett cabriolet eller plasttak vilka saknar båge eller rundslagningsskydd har 9 sek/201m som säkerhetsgräns.
De får inte heller bruka däck avsedda för racing, oavsett DOT-märkning eller inte.
Bilar med tvåpunktsbälte får inte bruka däck avsedda för racing, oavsett DOT-märkning eller inte samt har en säkerhetsgräns på 8,00 sek och krav på intregalhjälm.
Har du minst trepunksbälte och plåttak har du 6,80 sek/201m som säkerhetsgräns.
Bilar snabbare än 6,80 sek/201m har båge/racingkläder/4-punt bälte som minimikrav.

Street Weeks säkerhetspersonal har utbildning och utrustning att hantera fordon som använder Bensin, Metanol, Diesel och E85 som drivmedel.
Inga andra fordonsbränslen är tillåtna såsom eldrift, gas och hybridlösningar.
Lustgas som power adder påverkas inte av denna regel utan faller under allmänna säkerhetsföreskrifter enligt motsvarande praxis i dragracing.

Reklam, startnummer och arrangörens dekaler
Arrangören disponerar fritt utrymme på deltagande fordon för egen streamer till framruta, startnummer och fyra av Street Week tillhandahållna sponsordekaler som skall appliceras på framskärmen eller motsvarande för bilar utan framskärm.
Själva startnummerdekalerna skall sitta på höger respektive vänster sida enligt anvisning, storlek ca: 300x300mm Arrangörens dekaler erhålls efter säkerhetskontroll och klassindelning.
Rutstreamern är även att betrakta som bevis för besiktningsgodkännande.
Egna dekaler på fordonet är tillåtet men arrangörens tillgång och önskade placering på bilens framruta har alltid företräde.

Transportsträckor
Du och din/dina Passagerare skall köra mellan tävlingsbanorna med ditt fordon.
Ingen bogsering, bärgning eller transport med trailer tillåten.

Inga servicefordon tillåtna.
Verktyg och tillbehör måste transporteras av den egna tävlingsbilen men släpkärra är tillåtet.
Varje deltagare ansvarar för sitt eget transportbehov och får inte ta hjälp av andra deltagare då detta likställs med servicefordon.
Personligt ej tävlingsrelaterat bagage såsom kläder, hygienartiklar och livsmedel innefattas ej av denna begränsning. Endast lustgasflaskor och bränsle får transporteras av annat fordon utan krav på registrering i Street Week. Dessa får i sammanhanget även då fyllas av valfri person.

Eventuell släpvagn har fri storlek men måste dras av tävlingsfordonet vid alla transporter.
Den anmäls vid första tävlingsbesiktning och skall följa med fram till målgång.
Samma reparationsregler gäller för släpvagn som för bilen. Besiktigas ett släpfordon in så utrustas även det med arrangörsdekaler.

Tävlingsfordonet måste passera i förväg angivna kontrollplatser och dokumentera att fordon och förare är på plats.
Var dessa är belägna meddelas i samband med respektive dags schema. Dokumentationen skall sändas fortlöpande till arrangören.
Färdväg mellan banor och kontrollplatser är valfri.

OBS! Hela Street Weeks existens bygger på ett samförstånd att inte skapa negativ uppmärksamhet genom buskörning under transportsträckorna där verksamhetens art gör att vi har ögonen på oss.
Om inte detta respekteras kommer det att minst att resultera i tidstillägg men också uteslutning ur tävlingen är en möjlighet, beroende på förseelsens art.
Blir du utesluten ur Street Week kan det även gälla framtida upplagor av Street Week.

Mekaniker och passagerare
Förare och en medföljande passagerare ingår i anmälningsavgiften, ytterligare platser förutsätter separat biljett.
Antalet medpassagerare är fritt men kan inte vara fler än vad det finns säten i bilen.
Endast registrerade förare och passagerare i Street Week får arbeta med fordonen.
Passagerare måste vara med från starten av respektive tävlingsdag för att ha rätt att arbeta med tävlande fordon.
Passagerare som utför mekaniskt arbete måste förflytta sig mellan banorna i ett tävlingsfordon.
Registrerade förare och mekaniker i Street Week är tillåtna att hjälpa till med arbete på andra bilar än sin egen. Detta gäller både på banor och vid eventuellt arbete på bil/släp under transportsträckor

Det går att anmäla en tillfällig passagerare en eller flera sträckor om man exempelvis vill skjutsa en sponsor.
Detta skall dock meddelas innan den aktuella sträckan påbörjas.
Denna tillfälliga passagerare får iså fall inte ha med sig något som kan påverka bilens prestanda eller på annat sätt bidra till justeringar/reparationer av fordonet.
Extrapassageraren får en tillfällig ackreditering för detta tillfälle.

Reservdelar
Grundregeln i Street Week är att allt du behöver ska vara med från start och transporteras av dig själv.
Saknas reservdelar som är förutsättning för fortsatt deltagande kan tävlingsledningen godkänna att dessa anskaffas och transportbehov lösas.
Detta innebär inte att grundregeln upphör utan att du ska ha råkat ut för ett icke förutsägbart haveri vilket kräver reservdelar utanför vad som är att betrakta som nödvändigt för normala servicerutiner av din typ av fordon.
Tävlingsledningen måste i förväg godkänna anskaffande av reservdelar som sker under tävlingens gång och kommer även granska transporten av dessa för att säkerställa att det inte ska betraktas som bruk av servicefordon.
Ingen annan transport av andra teams reservdelar än dessa - i förväg godkända - är tillåtet och vars överträdelse medför strafftid.
Alla förfrågningar om anskaffande av reservdelar och transport av dessa bedöms från fall till fall.

Akut bärgning – bogsering
Om akut problem uppstår under en transportsträcka där det är trafikfarligt att stå kan kortare bogsering/bärgning/trailning tillåtas för att komma till närmsta säkra plats för reparation.
Om så är fallet måste tävlingsledningen kontaktas innan detta påbörjas.
Kontroller kommer att utföras under transportsträckorna för att säkerställa att regler följs.
Om bilen blir stående på banan under tävling så att den hindrar fortsatt tävlingsverksamhet kan kortare bogsering tillåtas så aktiviteten kan återupptas.
Detta beslut och till vilken plats bogsering i så fall får ske till kan enbart tas av tävlingsledningen.

Missat körtillfälle – transportsträcka
Om du tvingas bryta en transportsträcka/körtillfälle så har du fortfarande möjlighet att fortsätta i tävlingen.
Dock blir din tid för den aktuella tävlingsdagen 60 sekunder oavsett eventuell bättre tid.
Vid eventuellt regelbrott så blir straffpåföljden 60 sekunder påslag på aktuell dags tid.
Vid upprepade regelbrott kan även diskvalificering tillämpas.
Hit hör även att förstöra för arrangör, medtävlare eller vara en uppenbar säkerhetsrisk.
En av Gasoline Street Week utsedd domarjury avgör eventuella tvister.

Campingfordon – supporters
Fordon för boende får medfölja men inte vara servicefordon såsom beskrivs i tävlingsreglerna.
Dessa anmäls som campingfordon och får inte medfölja till det begränsade utrymme som utgörs av tävlingsdepå.
Såsom beskrivs i tävlingsreglerna får vid behov bränsle och lustgas samt personlig utrustning i form av kläder och hygienartiklar transporteras i campingfordonet, men inget annat som har med tävlandet att göra.
Förare och passagerare av campingfordon räknas inte som teammedlem och har därmed inte rätt att utföra arbete på tävlingsfordon men får vid behov fylla lösa bränsledunkar och lustgastuber.
Medföljande campingfordon räknas som del av del av Gasoline Street Week där arrangören har rätt att inspektera dessa huruvida regler om transport av reservdelar följs.
Tävlingsfordon får flyttas till campingområdet under förutsättning att gällande tävlingsregler och behörighet på mekaniker följs.

Avbrutet deltagande
Om du av någon anledning tvingas lämna Street Week innan tävlingen är avslutad måste du underrätta tävlingsledningen.
Annars kommer dina hitintills presterade körningar att plockas bort från tävlingsresultaten.
Enbart deltagare som genomfört Street Week eller officiellt brutit ingår i dessa.

Övrigt
Gasoline Street Week har som ambition och mål att skapa en rolig och rättvis tävling för alla men det kan komma att uppstå regelfrågor vi inte kunnat förutse.
Vi kommer att arbeta under tävlingens gång för att undvika och lösa eventuella situationer men ber er ha överseende ifall de skulle uppstå.
Vi ser fram emot en minnesvärd vecka tillsammans!

Anmälan och priser:
Antal deltagare: Max 200 st (först till kvarn)
Pris deltagare: 7.800 sek inkl. moms. (förare + codriver)
Övriga kostnader finns under info.

FAQ
Läs även vår FAQ, där får du lätta svar på de flesta frågorna!

© StreetWeek
Vi förbehåller oss rätten till felskrivningar och att ändra i ovanstående text utan föregående avisering.