Klassregler

Välj din klass..

Regler StreetWeek 2017

Beskrivning
Gatbilstävling uppdelad i fem separata körtillfällen där deltagande fordon ska köras för egen maskin mellan dessa. Ingen elimineringsstege utan snabbaste tid av maximalt tre försök vid respektive bana/körtillfälle läggs samman. Totalsumman delas sedan med antalet körtillfällen och snabbaste snittid i respektive klass segrar.
En totalsegrare för snabbaste bil oberoende av klass kommer att koras.

Allmänna regler
Vid ankomst till Street Week så kontrolleras att bilen är anmäld i rätt klass varpå det utförs en säkerhetskontroll på fordon och förarutrustning. Förarens körkort och gällande trafikförsäkring för fordonet skall då uppvisas. Fungerande halvljus och bromsljus kontrolleras på deltagande ekipage och skall fungera. Endast föranmäld förare får köra på banorna. Det går ej att anmäla två eller fler förare till ett och samma fordon. Registrerade medpassagerare får dock framföra fordonet under transportsträckor. Krav om heltäckande klädsel, hjälm, handskar och bälte ställs som grund. Den personliga skyddsutrustningen ska sedan följa bilens prestanda enligt motsvarande praxis i dragracing. Vid varje ny bana kan säkerhetskontroll komma att repeteras. Arrangörens målsättning är att vara flexibel och ge alla en möjlighet att tävla men detta bygger på ett ömsesidigt säkerhetstänkande där uppenbara och stora avsteg från praxis inte kommer att godkännas. Kontakta arrangören i förväg om oklarhet råder.
Förarmöte är kl 08.30 måndag morgon på Björkvik. Obligatoriskt

Tävlingsförfarande
Street Week är öppen för bilar med minst fyra hjul enligt redovisad klassindelning. Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa tävlingsförfarande och tidsschema ifall yttre faktorer så kräver. Vid regn kan även tävlingssträckan kortas ner om arrangören bedömer det vara en möjlig lösning. Tillgänglig körtid på respektive bana fastställs efter antal deltagare och meddelas i förväg. Om tävlande inte lyckas genomföra godkänd körning under aviserad tidsram ges 60 sekunder som tid för det enskilda körtillfället.

Om minst 70% av deltagarna vid en enskild bana/körtillfälle hunnit köra sina repor och yttre faktorer som regn uppstår stryks inte tävlingen. Kvarvarande bilar tilldelas då sin egen godkända tid från föregående bana/körtillfälle. Sker detta vid första bana/körtillfälle blir det istället nästkommande som räknas. Efter tävlingen erhåller alla deltagare som fullföljt Gasoline Street Week ett bevis för genomförd tävling. Utöver detta tilldelas de tre främsta i varje klass pokal och det kommer även att delas ut pris för speciella prestationer.

  1. Körtillfällen i Street Weeks regi sker på avlyst bana med tävlingsförsäkring
  2. Tävlingssträcka 201m.
  3. Banor är ej preparerade av arrangören.
  4. Arrangören förbehåller sig rätten att justera regler till första start.

Minst en godkänd repas tidkort per bana/körtillfälle är grunden för tävlingen. Misslyckas man med detta vid ett eller flera körtillfällen utdelas strafftid om 60 sekunder per missat körtillfälle. Maximalt tre försök ges att köra så snabbt som möjligt vid varje bana/körtillfälle. Finns tidsutrymme för fler försök betraktas dessa som test & tune och beaktas inte i tävlingsresultatet oavsett ET.

Tillgänglig tid och antal repor vid varje bana/körtillfälle styrs av yttre faktorer utan andra garantier än att en repa per deltagare kan köras. Bilar som inte kört sin första repa premieras i uppliningen framför de som hunnit med sin första. Tävlingsrepa räknas som påbörjad då fordonet passerat burnoutvattnet med framhjulen. Maximalt en burnout per repa men valfritt om den sker i vatten eller greppvätska. Om du vill göra burnout i annan vätska än vatten får du själv hålla med det och göra detta enbart på angiven plats. Andra registrerade deltagare får assistera vid startområdet men inte vidröra bilen under burnoutförfarandet eller på annat sätt hålla fast den.

Observera följande: Street Week förfogar över tävlingsbanor som ska återlämnas i ursprungligt skick. Längre stillastående burnouter som kan skada asfalten tillåts därför inte. Om Speed Weeks funktionär ger dig tecken att avbryta en stillastående burnout måste detta respekteras. Om funktionärs tecken om detta ignoreras ansvarar förare för eventuella efterkrav från banägare.

Säkerhet
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra sig angående säkerhetsnivå för just ditt fordon. Bryter man säkerhetsgränsen så blir man varnad och tiden stryks. Bryts säkerhetsgränsen ytterligare en gång utdelas 60 sekunders påslag och sker det en tredje gång utesluts man ur tävlingen.

Om det uppstår oklarheter exempelvis gällande däck så är det upp till föraren och inte arrangören att med officiell dokumentation styrka däcksbredd eller andra oklarheter. Maila Street Week innan tävlingen och fråga om du är osäker. Alla lösa föremål måste ovillkorligen lastas ur fordonet innan tävlingsrepa genomförs. Som löst föremål klassas även ej fast monterad brandsläckare.

Öppna bilar oavsett cabriolet eller plasttak vilka saknar båge eller rundslagningsskydd har 9 sek/201m som säkerhetsgräns. De får inte heller bruka däck avsedda för racing, oavsett DOT-märkning eller inte. Bilar med tvåpunktsbälte har samma däckskrav som öppna bilar utan båge. Har du minst trepunksbälte och plåttak har du 6,80 sek/201m som säkerhetsgräns. Bilar snabbare än 6,80 sek/201m har båge/racingkläder/4-punt bälte som minimikrav.

Reklam, startnummer och arrangörens dekaler
Arrangören disponerar fritt utrymme på deltagande fordon för egen streamer till framruta, startnummer och fyra av Street Week tillhandahållna sponsordekaler som skall appliceras på framskärmen eller motsvarande för bilar utan framskärm. Själva startnummerdekalerna skall sitta på höger respektive vänster sida enligt anvisning, storlek ca: 300x300mm Arrangörens dekaler erhålls efter säkerhetskontroll och klassindelning. Rutstreamern är även att betrakta som bevis för besiktningsgodkännande. Egna dekaler på fordonet är tillåtet.

Transportsträckor
Du och din/dina Passagerare skall köra mellan tävlingsbanorna med ditt fordon. Ingen bogsering, bärgning eller transport med trailer tillåten. Inga servicefordon tillåtna. Verktyg och tillbehör måste transporteras av den egna tävlingsbilen men släpkärra är tillåtet. Varje deltagare ansvarar för sitt eget transportbehov och får inte ta hjälp av andra deltagare då detta likställs med servicefordon. Personligt ej tävlingsrelaterat bagage såsom Kläder, hygienartiklar och livsmedel innefattas ej av denna begränsning. Endast lustgasflaskor och bränsle får transporteras av annat fordon utan krav på registrering i Street Week. Se text om campingfordon.

Eventuell släpvagn har fri storlek men måste dras av tävlingsfordonet vid alla transporter. Den skall anmälas vid första tävlingsbesiktning och skall följa med fram till sista bana/körtillfälle. Samma reparationsregler gäller för släpvagn som för bilen. Besiktigas ett släpfordon in så utrustas även det med arrangörsdekaler.

Tävlingsfordonet måste passera i förväg angivna kontrollplatser och dokumentera att fordon och förare är på plats. Var dessa är belägna meddelas i samband med respektive dags schema. Dokumentationen skall sändas fortlöpande till arrangören.

Färdväg mellan kontrollplatser är valfri.

Mekaniker och passagerare
Förare och en medföljande passagerare ingår i anmälningsavgiften, ytterligare platser förutsätter separat biljett. Antalet medpassagerare är öppet men kan inte vara fler än vad det finns användbara säten i bilen. Endast registrerade förare och passagerare i Street Week får arbeta med fordonen. Dock måste dessa vara med från starten av respektive tävlingsdag. Team tillåts hjälpa varandra och även bidra med egna reservdelar/verktyg förutsatt att arbetet inte är att betrakta som normala servicerutiner. Street Week avgör gränser om oklarhet föreligger. Detta gäller både på banor/körtillfällen och vid eventuellt arbete på bil/släp under transportsträckor.

Det går att anmäla en tillfällig passagerare en eller flera sträckor om man exempelvis vill skjutsa en sponsor. Detta skall dock meddelas innan den aktuella sträckan påbörjas. Denna tillfälliga passagerare får i så fall inte ha med sig något som kan påverka bilens prestanda eller på annat sätt bidra till justeringar/reparationer av fordonet. Extrapassageraren får en tillfällig ackreditering för detta tillfälle.

Reservdelar
Vid akutbehov av reservdelar som saknas för fortsatt deltagande får dessa anskaffas och transportbehov lösas. Tävlingsledningen kommer att granska förfarandet för att säkerställa att det inte ska betraktas som bruk av servicefordon utan vara en enskild transport vid ett unikt tillfälle.

Akut bärgning – bogsering
Om akut problem uppstår under en transportsträcka där det är trafikfarligt att stå kan kortare bogsering/bärgning/trailning tillåtas för att komma till närmsta säkra plats för reparation. Om så är fallet måste tävlingsledningen kontaktas innan detta påbörjas. Kontroller kan komma att utföras under transportsträckorna för att säkerställa att regler följs.

Missat körtillfälle – transportsträcka
Om du tvingas bryta en transportsträcka/körtillfälle så har du fortfarande möjlighet att fortsätta i tävlingen. Dock blir din tid för den aktuella tävlingsdagen 60 sekunder oavsett eventuell bättre tid. Vid eventuellt regelbrott så blir straffpåföljden 60 sekunder påslag på aktuell dags tid. Vid upprepade regelbrott kan även diskvalificering tillämpas. Hit hör även att förstöra för arrangör, medtävlare eller vara en uppenbar säkerhetsrisk. En av Gasoline Street Week utsedd domarjury avgör eventuella tvister.

Campingfordon – supporters
Fordon för boende får medfölja men inte vara servicefordon såsom beskrivs i tävlingsreglerna. Dessa anmäls som campingfordon och får inte medfölja till det begränsade utrymme som utgörs av tävlingsdepå. Såsom beskrivs i tävlingsreglerna får vid behov bränsle och lustgas samt personlig utrustning transporteras i campingfordonet, men inget annat som har med tävlandet att göra. Förare och passagerare av campingfordon räknas inte som teammedlem och har därmed inte rätt att utföra arbete på tävlingsfordon. Tävlingsfordon får flyttas till campingområdet under förutsättning att gällande tävlingsregler och behörighet på mekaniker följs.

Övrigt
Gasoline Street Week hålls för första gången. Det är vår uttryckliga ambition och mål att skapa en rolig och rättvis tävling för alla, men det kan komma att uppstå regelfrågor vi inte kunnat förutse. Vi kommer att arbeta under tävlingens gång för att undvika detta och lösa eventuella situationer, men ber er ha överseende ifall de skulle uppstå.

Vi ser fram emot en minnesvärd vecka tillsammans!

Anmälan och priser:
Antal deltagare: Max 250 st (först till kvarn)
Pris deltagare: 7.300 sek inkl. moms. (förare + codriver)
Övriga kostnader finns under info.

FAQ
Läs även vår FAQ, där får du lätta svar på de flesta frågorna!

© StreetWeek
Vi förbehåller oss rätten till felskrivningar och att ändra i ovanstående text utan föregående avisering.